Kommunestyret vedtok i møte den 01.09.11 ny kommunedelplan for vatn og avløp i Fjell kommune for perioden 2011 – 2022. Ein viktig del av denne planen er eit ambisiøst handlingsprogram for vidare utbygging av infrastruktur for vatn og avløp.

Heile programmet omfattar investeringar for 905 millionar kroner, og svært mykje av dette skal etter planen gjennomførast i løpet av dei komande åra.

Vidare blei det i kommunestyret den 28.11.13 gjort vedtak om at det nye hovudavløpsreinseanlegget skal liggje i fjell (alt. F2B). Meirkostnaden for fjellanlegg er førebels kostnadsrekna til 78 millionar kroner.

Franzefoss AS og FjellVAR AS gjekk saman om å leggje første etappe frå fv. 210 til Nordre Eidesvågen. Leidningen utløyste 10 nye abonnentar, og det blei investert 402.000 kroner (ekskl. mva). Arbeidet er fullført.

Det er lagt til rette for å kunne ta i bruk Haggardvatn som krisevatn. Arbeidet er fullført.

Forsterking av damanlegg til nye krav fra NVE held frem og er planlagt ferdig i 2015.

Har vore ute til høyring. Saken er til behandling hos NVE.

Ny forskrift om damsikkerheit har medført at dammane våre må forsterkast. Det er sett i gang arbeid med dammane på både Bildevatn, Hagardvatn og Signalvatn. Del 1 (forsterking av sidevederlag og overløp) er ferdigstilt, medan nye pilarar er under bygging på Bildevatn. Totalt er det kostnadsført 6,2 millionar kroner på damrehabilitering i 2014, og dette er belasta drifta som vedlikehaldskostnader. Dam ved Haggardvatn og Signalvatn er under prosjektering, med forventa byggestart i mai/juni 2016.

Dammen ved Fjæreide må byggjast om viss ein skal auke reguleringshøgda, og ein ventar no på godkjenning av konsesjonssøknaden (prosjekt 2).

Blir gjort i samarbeid med Sund kommune / Sund VA. Forslag til klausuleringsføresegner er tekne med i arealdelen til Fjell kommune. Konsesjonssøknaden er sendt til NVE.
Prosjektet er ferdig. Prøvedrift og kontroll av vasskvalitet er i gang.
Konsesjonssøknad må først ligge føre. Sjå prosjekt 4.

Prosjektet omfattar nytt avløpsreinseanlegg for området Fjell - Ulveset - Møvik - Skålvik, med plassering ved kaien i Møvik. Prosjektet er fullført.

Reguleringsplanarbeidet er i gang. Geologiske grunnundersøkelser blir utført i 2015. Forventa prosjektering i 2016. Planlagd byggestart i 2017.
Nytt avløpsreinseanlegg på Ågotnes. Reguleringsplanarbeid er i gang.
I samband med etablering av fortau frå hovudvegen til Skårane/Vindenes blei det også lagt ned vassleidningar. Prosjektet er fullført.
Prosjektet omfattar nye vassleidningar frå Møvik til Syltøy, Lokøy og Flogøy. I prosjektet ligg òg utsleppsleidning frå Møvik. Arbeidet er fullført.
Nye vass- og avløpsleidningar til Vindenes gard. Prosjektet er fullført.
Ny vassleidning frå Nordvik til Ekren og Nese. Prosjektet blei fullført og teke i bruk i 2012.
Sjøleidningen til Bildøyna og Åttringen er lagt. Ny pumpestasjon ved Åttringen er ferdig. Det er også lagt ned ny vassleidning i tunnelen mellom sjøfronten og Foldnesvegen, via ei sjakt. Anlegget var ferdig i juli 2015.
Ny pumpestasjon i Apalvågen og ny leidning til skulen. Avløpet blir då ført vidare til nytt reinseanlegg på Møvik. Fullført.
Leidningane til høgdebassenget er for små og må skiftast ut. Entreprenøren starta opp i september 2013 med legging av nye vassleidningar.  Forventa fullføring: mars 2015.
Arbeidet blei fullført og teke i bruk i august 2013. Saman med ny vassleidning i Fjæreidepollen gjer det at vassforsyningskapasiteten har auka monaleg i nordre del av Fjell kommune.
Under bygging, forventa overlevert august 2015.
Ny vassleidning i Fjæreidepollen. Eksisterande vassleidning er kritisk med omsyn til ev. brot og har avgrensa kapasitet. Ny vassleidning blei lagt i 2013.
Ein har utbetra delar av leidningane og redusert overvatnet som går i avløpsleidningane. Det er lagt ny avløpsleidning frå Foldnesvegen via tunnel til sjøfronten. Anleggsarbeidet er ferdig.
Handlingsprogrammet omfattar avløpssanering på Kolltveit. Dette er fellesleidningar der både spillvatn og overvatn blir ført saman i ein leidning. Det er viktig å få bort overvatn frå avløpsnettet, då dette tar mykje av kapasiteten til anlegget. Prosjektering av del I er i gang, byggestart i august 2015.
Avløpet frå Søre Bildøyna skal førast fram til nytt avløpsreinseanlegg på Storanipa. Prosjektering er i gang, forventa byggestart i oktober 2015.
Prosjektet heng saman med nytt vassverk Kørilen. Deler av ny vassleidning vil bli eit samarbeid mellom JM gruppen og FjellVAR på Kolltveit/Blommen.
Avløpet frå Kolltveit skal førast fram til nytt avløpsreinseanlegg på Storanipa. Prosjektet er delt opp i fleire delar og er under prosjektering. Forventa byggestart i august 2015.
Avløpet frå Brattholmen/Valen/Knarrevik skal førast fram til nytt avløpsreinseanlegg på Storanipo. Prosjektet heng saman med nytt hovudreinseanlegg avløp då leidningen er tenkt ført i same tunnel som utslippsleidningen
Det er lagt vassleidningar i turvegen mellom Foldnes og Hjelteryggen, og sjølve høgdebassenget er no under prosjektering. Ein reknar med at prosjektet kan stå ferdig i 2016/17.
I samband med ny vassleidning frå Morlandstø til Foldnes har ein førebudd delar av avløpsnettet for å føre avløpet til Kolltveit. Prosjekteringa er ferdig, og ein reknar med at anleggsarbeidet kan starte i april 2016.
Første byggetrinn (avløpsleidning til sjø) er prosjektert, og anbodskonkurranse er gjennomført. Det er bevilget ekstra midler slik at vannledningen kan etableres samtidig som legging av avløpsleidningen. Det ser ut til at vi kan levere vatn til Kallestadvika i løpet av høsten/vinteren 2015.
Prosjektering av ny vassleidning Storskare–Arefjord er i ferdig. Ute på anbud sammen med Statens vegvesen. Det er planlagt å føre avløpsleidningen til Valen i sjø.
Anleggsarbeidet i byggetrinn 1 blei fullført våren 2014. I første omgang vil ein føre avløpet ned til ein slamavskiljar ved sjøen. Slamavskiljaren skal på sikt skal byggjast om til pumpestasjon og leie avløpet til nytt hovudreinseanlegg på Ågotnes (byggetrinn 2).
FjellVAR har starta opp med kartlegging av sjøbotnen for legging av leidning til Misje/Øygarden og Turøyna. Øygarden har meldt tilbake at dei har utsett vedtaket om felles vassleidning med Fjell frå Solsvika til Øygarden. Vassleidning til Turøyna og Misje er under prosjektering, og ein ny vassleidning kan vere lagt sommaren 2016.
Det er inngått utbyggingsavtale mellom Fjell kommune, utbyggjar og FjellVAR AS om legging av leidning til Søre Bjorøy. Prosjektet er på det næraste ferdig prosjektert og klart for utsending av anbod.
Prosjektering av vassleidning til Geitanger er i gang. Anleggsarbeidet kan truleg starte opp våren 2016.
Det er i kommunedelplanen satt av ein sum årleg til div. tiltak (rehabilitering/fornying). Følgjande prosjekter er gjennomførte eller er under planlegging
I samband med legging av ny vassleidning til Ekren og Nese oppdaga ein at dimensjonen på Nordvik var for liten. Denne blei skifta ut i 2012. Totalkostnad: 2,2 mill. kr.
I samband med at kommunen starta med utbetring av denne vegstrekninga, nytta FjellVAR AS høvet til å leggje nye vass- og avløpsleidningar. Arbeidet blei fullført i 2013 med ein totalkostnad på 1,5 mill. kr.
FjellVAR AS har gjennomført resipientgransking i 2012, med ein kostnad på ca. 2,6 mill. kr. På bakgrunn av resultatet frå denne undersøkinga er det søkt om fritak for sekundærreinsing for det nye hovudavløpsreinseanlegget på Litlesotra.
FjellVAR AS starta opp med sanering av avløp og framføring av vassleidning til Solsvik hausten 2014. FjellVAR AS overtok vassverket ved årsskiftet 2014/2015 og leverer no vatn frå Fjæreide til Solsvik. Etter planen skal avløpet førast fram til Landro, og det er forventa at anleggsarbeidet blir avslutta høsten/vinteren 2015.

Startet prosjektering av avløpssanering.