Forretningsidé

  • FjellVAR skal stå for forvalting, planlegging, utbygging og drift av vass- og avløpsanlegga i Fjell kommune, samt anna verksemd knytt til desse områda.
  • Selskapet skal vere ansvarleg for innsamling og gjenvinning av avfall.

 

  • Selskapet skal drivast etter forretningsmessige prinsipp, men vere seg bevisst det samfunnsansvaret som verksemda har.

 

  • Selskapet skal vere ein utøvande reiskap og eit stabilt element for levering av vass-, avløps- og reovasjontenester i Fjell kommune.

 

  • Selskapet skal vere kjenneteikna av høg kompetanse, service og samhandling med omgivnadene, særleg med Fjell kommune.