Avløp

Varsel om oppstart av detaljreuleringsplan for hovudavløpsrenseanlegg Storenipa, Fjell kommune – varsel om påbyrja planarbeid.

Alle private slamavskiljarar i Fjell kommune vert tømt ein gong anna kvart år og hytter kvart 4. år.