større tekst: A A A
Du er her: 
Framside

UTDELING AV MATAVFALLSPOSAR


Det vert utdeling av matavfallsposar i veke 38 og 39. Hugs å setje ut matspannet i desse vekene.

Nyheiter

Utbyggingsprosjekter

Angeltvedsjøen
Vass og avløpsleidningar er lagt ferdig og sett i drift.

Kallestad
Oppstart på prosjektering for vassleidning.

Vassleidning Morlandstø – Nordre Bildøy – Åttringen.
Oppstart på prosjektering på vassleidning. Fjellvar as skal leggje ny vassleidning frå Morlandstø, via Nordre Bildøy og til Åttringen. Prosjektet er ferdig prosjektert, og har vært ute på anbod.
Les meir

Høgdebasseng Bjorøy
Forkalkylearbeid er starta opp.

Pumpeleidning Tytebærbrekko - Foldnes
Les meir

Ågotnes AR
Reguleringsarbeid er starta opp.
Les meir 

Bildøyvatn VBA
Bygget begynner å kome opp, og vi helt planlagt framdrift. Vi oppfordrer turgåare om å nytte andre adkomster då de kan bli sterkt redusert adgang i samband med anleggsarbeida. Vegen er i dag stengt.

Foldnes/Hjelteryggen
Vassleidningen er lagt i turveien, men det gjenstår arbeid i kvar ende av veien for å knyte vatn til leidningen. Desse arbeida vil bli starte no i vår 2014. Oppdatert 22.03.2014


kjeldesortering 495x300
2014 er farleg avfall året
dsc 0014 liten

Grunna stor pågang onsdag i forrige veke på Møvika, kjem vi att onsdag
1. oktober kl. 17.00 – 20.00
ved bruktbutikken på Møvika!

Du kan levere farleg avfall gratis til denne bilen, og vere sikker på at det vert handsama trygt.

Tiltaket gjeld kun for hushald i Fjell kommune.


fjellvar farleg avfall


Årsmelding 2013
Utvida opningstid om laurdagane på gjenbruksstasjonen.

Stor trafikk til gjenbruksstasjonen - utvida opningstid om laurdagane.

- 25.04.2014
Våren er her, og med det følgjer det ofte rydding i hus og hage. Trafikken på gjenbruksstasjonen vår på Straume aukar kraftig no i denne perioden, og om laurdagane er det ofte svært stor trafikk. Vi har utvida opningstidene, slik at stasjonen no...
Les mer

Status merking av avfallspann

- 22.03.2014
Status på merkinga av avfallspann i Fjell Kommune, er at det gjenstår ca. 3700 spann å merke. På desse avfallspanna, vil det både bli klistra på etikettar samt databrikke av våre tilsette. Eventuelle spørsmål kan rettast til oss på mailadresse...
Les mer

Nytt hovudreinseanlegg for avløp på Litlesotra vedtak i Kommunestyret 28.11.2013:
1. Kommunestyret godkjenner at nytt avlaupsreinseanlegg skal byggjast som fjellanlegg i Storanipa (Vågo) i tråd med alternativ F2b i rapport "Saneringsplan avlaup for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit", datert 02.09.2013. 2. Endeleg plassering av tunnelar, fjellhallar, ventilasjonsanlegg og tilkomstveg vert å ta omsyn til i reguleringsplanprosessen. 3. FjellVAR vert beden om å starte opp arbeidet med reguleringsplan for alternativ F2b, fjellanlegg i Storanipa (Vågo). Tilråding gjort i formannskapet vart sett opp mot Arbeidarpartiet sitt framlegg og vart vedteke med 27 mot 18 røyster (mindretal AP 10, FrP 7, SP) Les meir

overskrift kalender avfall
Her kan du finna tider for papirhenting og for henting av restavfall og matavfall:
 
overskrift kalender septik
Alle private slamavskiljarar i Fjell kommune vert tømte ein gong kvart andre år.

Tømekalender 2012

 
Kjeldesorteringsguide

Heimekompostering
Heimekompostering er både miljøvenleg og lønsamt. Kontakt oss for informasjon eller om du ynskjer å kjøpe kompostbinge.
Les om korleis du kjem i gang her.
 

Waste recycling guide in different languages

Fjellvar sponsar tøybleier med kr 500,-
Vi sponsar alle småbarndsforeldre busett i Fjell kommune som vel å bruke tøybleier til barnet sitt i staden for papirbleier.
Les meir om ordninga her

FjellVAR AS • Lonavegen 20, 5353 Straume • postboks@fjellvar.as • Telefonnummer sentralbord: 56 31 59 30 • Telefaks: 56 31 59 31