større tekst: A A A
Du er her: 
Framside

Oppdatert informasjon vedkomande brudd på hovedvassleidningen i Lyngnesvegen


Bruddet er no lokalisert og området er avgrensa til Lyngnesvegen 1 - 17 og Skiftedalsvegen 14 og 16. Alle andre har no vatn som normalt. Vasspost er etablert frå hydrant ved Skiftedalsvegen 16.

Nyheiter

Utbyggingsprosjekter

Angeltvedsjøen
Vass og avløpsleidningar er lagt ferdig og sett i drift.

Kallestad
Oppstart på prosjektering for vassleidning.

Vassleidning Morlandstø – Nordre Bildøy – Åttringen.
Oppstart på prosjektering på vassleidning. Fjellvar as skal leggje ny vassleidning frå Morlandstø, via Nordre Bildøy og til Åttringen. Prosjektet er ferdig prosjektert, og har vært ute på anbod.
Les meir

Høgdebasseng Bjorøy
Forkalkylearbeid er starta opp.

Pumpeleidning Tytebærbrekko - Foldnes
Les meir

Ågotnes AR
Reguleringsarbeid er starta opp.
Les meir 

Bildøyvatn VBA
Bygget begynner å kome opp, og vi helt planlagt framdrift. Vi oppfordrer turgåare om å nytte andre adkomster då de kan bli sterkt redusert adgang i samband med anleggsarbeida. Vegen er i dag stengt.

Foldnes/Hjelteryggen
Vassleidningen er lagt i turveien, men det gjenstår arbeid i kvar ende av veien for å knyte vatn til leidningen. Desse arbeida vil bli starte no i vår 2014. Publisert 03.10.2014


Endra tider for avfallshenting i samband med påskehelga i  Fjell kommune.
Endra tider for avfallshenting i samband med påskehelga i
Fjell kommune.

I samband med påskehelga vil enkelte stader få nye hentetider for avfallet.
Dei stadene som får nye hentetider står oppført nedanfor.
Alle andre henteruter går som normalt.

Sone

Stad

Avfallstype

Ny hentedag

15

Vindenes, Polleide, Angeltveit og søre del av Landro

Restavfall

Matavfall

Tysdag 31.03.15

20

Solsvika, Misje, Turøyna og Landro nord for samfunnshuset

Restavfall

Matavfall

Tysdag 31.03.15

11

 

Ulveseth, Nordvika, Neset, Ekren, Kleivane, og nordre del av Fjell gard til vegkryss ved kyrkja

Restavfall

Matavfall

Onsdag 01.04.15

16

Lokøyna, Syltøyna, Langøyna, Algrøyna og Sekkingstad nord til utsikten

Restavfall

Matavfall

Onsdag 01.04.15

2

Svingen, Arefjord og Brattholmen

Restavfall

Matavfall

Tysdag 01.04.15

7

 

Knarrvika, Storevarden, Snekkevika, Ebbesvika og Gavlen

Restavfall

Matavfall

Tysdag 01.04.15

16

Lokøyna, Syltøyna, Langøyna, Algrøyna og Sekkingstad nord til utsikten

Papiravfall

Plastavfall

Onsdag 08.01.15

Strandryddedagen
image001

Dette er ei årleg landsomfattande miljømarkering der strendene i Noreg vert rydda fri for søppel og plast. Det heile starta i 2011, og interessa og omfanget har auka år for år.
 
1 2014 var over 12 tusen personar ute og rydda 522 strender, 320 tusen meter kystlinje vart rydda for søppel.
 
Gjennvinningsstasjon Lonavegen gnr. 35/617 m.fl. – Straume (planide 20120013)
Planen er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget i Rådhuset og Fjell folkeboksamling på straume i tida 13.12.2014  - 24.01.2015.

Eventuelle merknader til planen kan sendast til: Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume eller via elektronisk skjema innan 24.01.2015.

Overtaking Solsvik Vassverk

- 31.10.2014
Fjellvar har inngått avtale med Solsvik Vassverk SA om overtaking av leidningsnettet med noen unntak, samt pumpehuset. I samband med overtakinga vil Fjellvar frå 01.11.2014 til 01.01.2015 hjelpe til med drifta av vassverket. Dette vil først merkast...
Les mer

Informasjon

Efaktura: Trykk her

Endring heimelshavar: Trykk her


Utvida opningstid om laurdagane på gjenbruksstasjonen.

Stor trafikk til gjenbruksstasjonen - utvida opningstid om laurdagane.

- 03.10.2014
Vi har utvida opningstidene, slik at stasjonen no opnar kl 09.00 og har ope til kl 16.00. Denne opningstida gjeld berre laurdagane, men vi trur at dette vil hjelpe på å fordele trafikken noko jamnare om laurdagane.   Opningstidene på...
Les mer

Årsmelding 2013
Nytt hovudreinseanlegg for avløp på Litlesotra vedtak i Kommunestyret 28.11.2013:
1. Kommunestyret godkjenner at nytt avlaupsreinseanlegg skal byggjast som fjellanlegg i Storanipa (Vågo) i tråd med alternativ F2b i rapport "Saneringsplan avlaup for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit", datert 02.09.2013. 2. Endeleg plassering av tunnelar, fjellhallar, ventilasjonsanlegg og tilkomstveg vert å ta omsyn til i reguleringsplanprosessen. 3. FjellVAR vert beden om å starte opp arbeidet med reguleringsplan for alternativ F2b, fjellanlegg i Storanipa (Vågo). Tilråding gjort i formannskapet vart sett opp mot Arbeidarpartiet sitt framlegg og vart vedteke med 27 mot 18 røyster (mindretal AP 10, FrP 7, SP) Les meir

overskrift kalender avfall
Her kan du finna tider for papirhenting og for henting av restavfall og matavfall:
 
overskrift kalender septik
Alle private slamavskiljarar i Fjell kommune vert tømte ein gong kvart andre år.

Tømekalender 2012

 
Kjeldesorteringsguide

Heimekompostering
Heimekompostering er både miljøvenleg og lønsamt. Kontakt oss for informasjon eller om du ynskjer å kjøpe kompostbinge.
Les om korleis du kjem i gang her.
 
Waste recycling guide in different languages

Fjellvar sponsar tøybleier med kr 500,-
Vi sponsar alle småbarndsforeldre busett i Fjell kommune som vel å bruke tøybleier til barnet sitt i staden for papirbleier.
Les meir om ordninga her

FjellVAR AS • Lonavegen 20, 5353 Straume • postboks@fjellvar.as • Telefonnummer sentralbord: 56 31 59 30 • Telefaks: 56 31 59 31