større tekst: A A A
Du er her: 
Framside

HENTING AV MATAVFALL KVAR VEKE.


Vi minner om at matavfallet vert tømt kvar veke i månadene juni, juli og august.

Nyheiter

Utbyggingsprosjekter

Investeringsprosjekt 2014
Kommunestyret vedtok i møte den 01.09.11 ny kommunedelplan for vatn og avløp i Fjell kommune for perioden 2011 – 2022. Ein viktig del av denne planen er eit ambisiøst handlingsprogram for vidare utbygging av infrastruktur innafor vatn og avløp.
 
Heile programmet omfattar investeringar for  905 millionar kroner – svært mykje av dette er føresett gjennomført i løpet av dei komande åra.
 
Vidare blei det i kommunestyre den 28.11.13 fatta vedtak om at det nye hovudavløpsreinseanlegget skal liggje i Fjell  (alt. F2B). Meirkostnaden for fjellanlegg er førebels kostnadsrekna til 78 millionar kroner.
Les meir

Angeltvedsjøen
Vass og avløpsleidningar er lagt ferdig og sett i drift.

Kallestad
Arbeidene med ny vassleidning startar opp i April/Mai.

Vassleidning Morlandstø – Nordre Bildøy – Åttringen.
Oppstart på prosjektering på vassleidning. Fjellvar as skal leggje ny vassleidning frå Morlandstø, via Nordre Bildøy og til Åttringen. Prosjektet er ferdig prosjektert, og har vært ute på anbod.
Les meir

Høgdebasseng Bjorøy
Bygginga er starta og er forventa ferdig til sommaren.

Pumpeleidning Tytebærbrekko - Foldnes
Les meir

Ågotnes AR
Reguleringsarbeid er starta opp.
Les meir 

Bildøyvatn VBA
Prosjektet er ferdig og bygget er tatt i bruk..

Foldnes/Hjelteryggen
Vassleidningen er lagt i turveien. Publisert 22.04.2015


Ny tømekalendar for 2. halvår 2015
KAMPANJE: TA I BRUK EFAKTURA ELLER AVTALEGIRO I DAG!

Inngå eFaktura eller avtalegiro for dine faktura frå FjellVAR AS i perioden 1. juni 2015 til 31. august 2015 og bli med i trekninga av 50 gåvekort frå Sotra Kino på 2 kinobillettar.

SKJEMA TIL OPPLYSNINGAR OM VATN OG AVLØP:
restavfallspose.jpeg Det er vår og kundane strømmer til gjenbruksstasjonen på Straume.
Vi er glade for at så mange nyttar stasjonen for å sikre at avfallet
vert gjenbrukt eller går til gjenvinning. Likevel opplever vi at mange
ikkje har sortert avfallet godt nok når dei kjem til stasjonen og særleg
kastast det for mykje feil i containerane for restavfall. FjellVAR må
derfor gjere ytterligare tiltak for å avgrense feilkastinga og auke utsorteringa.

Levering av restavfall på Gjenbruksstasjonen.

- Avfallet skal være sortert på førehand.

-  Svarte- og ikkje gjennomsiktige plastsekkar som skal kastes i restavfallet
skal opnast uoppfordra og kontrollerast av ein av dei tilsette på stasjonen
før dei kastast i containerane. FjellVAR har no gjennomsiktige plastsekkar
for utlevering. Desse får du gratis på gjenbruksstasjonen og dei skal berre
nyttast til levering av restavfall. Dei gjennomsiktige sekkane letter inspeksjon
av innhaldet. Bruk desse sekkane når du har mykje restavfall.

- Leveranser som ikkje oppfyller leveringsbetingelsane kan bli avvist

Strandryddedagen
image001

Dette er ei årleg landsomfattande miljømarkering der strendene i Noreg vert rydda fri for søppel og plast. Det heile starta i 2011, og interessa og omfanget har auka år for år.
 
1 2014 var over 12 tusen personar ute og rydda 522 strender, 320 tusen meter kystlinje vart rydda for søppel.
 
Gjennvinningsstasjon Lonavegen gnr. 35/617 m.fl. – Straume (planide 20120013)
Planen er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget i Rådhuset og Fjell folkeboksamling på straume i tida 13.12.2014  - 24.01.2015.

Eventuelle merknader til planen kan sendast til: Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume eller via elektronisk skjema innan 24.01.2015.

Overtaking Solsvik Vassverk

- 31.10.2014
Fjellvar har inngått avtale med Solsvik Vassverk SA om overtaking av leidningsnettet med noen unntak, samt pumpehuset. I samband med overtakinga vil Fjellvar frå 01.11.2014 til 01.01.2015 hjelpe til med drifta av vassverket. Dette vil først merkast...
Les mer

Informasjon

Efaktura: Trykk her

Endring heimelshavar: Trykk her


Utvida opningstid om laurdagane på gjenbruksstasjonen.

Stor trafikk til gjenbruksstasjonen - utvida opningstid om laurdagane.

- 03.10.2014
Vi har utvida opningstidene, slik at stasjonen no opnar kl 09.00 og har ope til kl 16.00. Denne opningstida gjeld berre laurdagane, men vi trur at dette vil hjelpe på å fordele trafikken noko jamnare om laurdagane.   Opningstidene på...
Les mer

Årsmelding 2013
Nytt hovudreinseanlegg for avløp på Litlesotra vedtak i Kommunestyret 28.11.2013:
1. Kommunestyret godkjenner at nytt avlaupsreinseanlegg skal byggjast som fjellanlegg i Storanipa (Vågo) i tråd med alternativ F2b i rapport "Saneringsplan avlaup for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit", datert 02.09.2013. 2. Endeleg plassering av tunnelar, fjellhallar, ventilasjonsanlegg og tilkomstveg vert å ta omsyn til i reguleringsplanprosessen. 3. FjellVAR vert beden om å starte opp arbeidet med reguleringsplan for alternativ F2b, fjellanlegg i Storanipa (Vågo). Tilråding gjort i formannskapet vart sett opp mot Arbeidarpartiet sitt framlegg og vart vedteke med 27 mot 18 røyster (mindretal AP 10, FrP 7, SP) Les meir
Tømekalender 2 2015

overskrift kalender avfall
Her kan du finna tider for papirhenting og for henting av restavfall og matavfall:
 
overskrift kalender septik
Alle private slamavskiljarar i Fjell kommune vert tømte ein gong kvart andre år.

Tømekalender 2012

 
Kjeldesorteringsguide

Heimekompostering
Heimekompostering er både miljøvenleg og lønsamt. Kontakt oss for informasjon eller om du ynskjer å kjøpe kompostbinge.
Les om korleis du kjem i gang her.
 
Waste recycling guide in different languages

Fjellvar sponsar tøybleier med kr 500,-
Vi sponsar alle småbarndsforeldre busett i Fjell kommune som vel å bruke tøybleier til barnet sitt i staden for papirbleier.
Les meir om ordninga her

FjellVAR AS • Lonavegen 20, 5353 Straume • postboks@fjellvar.as • Telefonnummer sentralbord: 56 31 59 30 • Telefaks: 56 31 59 31