Kommunestyret vedtok i møte den 01.09.11 ny kommunedelplan for vatn og avløp i Fjell kommune for perioden 2011 – 2022. Ein viktig del av denne planen er eit ambisiøst handlingsprogram for vidare utbygging av infrastruktur for vatn og avløp.

Heile programmet omfattar investeringar for 905 millionar kroner, og svært mykje av dette skal etter planen gjennomførast i løpet av dei komande åra.

Vidare blei det i kommunestyret den 28.11.13 gjort vedtak om at det nye hovudavløpsreinseanlegget skal liggje i fjell (alt. F2B). Meirkostnaden for fjellanlegg er førebels kostnadsrekna til 78 millionar kroner.

I samband med etablering av ny vassleidning til Eide blei det gjeve eit tilskott på 402.000 kroner (eks mva). Arbeida er fullført.

Det er lagt til rette for å kunne ta i bruk Haggardvatn som krisevatn. Utført.

Konsesjon for regulering av Engesvatn og Fjæreidevatnet er gitt på vilkår av NVE.

Ny damsikkerheitsforskrift har medført at dammane våre må forsterkast. Bildevatn, Signalvatn og Haggardvatn er oppgradert. FjellVAR AS har sendt søknad til NVE om å heve dammen på Fjæreide med om lag 1,5 meter, og ein venter med forsterkning av dammen til arbeidet med å heve dammen tar til.

Pågår i samarbeid med Sund kommune/Sund VA. Forslag til klausuleringsføresegnar tatt med i arealdelen til Fjell kommune. Konsesjonssøknaden vil bli handsama saman med konsesjonssøknaden for Fjæreide. Konsesjon er gitt på vilkår. 

Prosjektet er ferdig.

Konsesjonssøknad må først føreligge, sjå prosjekt 4. Konsesjon er gitt på vilkår.

Prosjektet omfattar nytt avløpsreinseanlegg for området Fjell - Ulveset - Møvik - Skålvik, med plassering ved kaien i Møvik. Prosjekt er fullført.

FjellVAR AS har innhenta pris på prosessanlegget. FjellVAR har innstilt Purac som vinnar av konkurransen, men har fått klage på tildelinga. Saka er oversendt til advokat for juridisk handsaming. Så snart val av prosessleverandør er "spikra", vil prosjektering av fjellhall starta med sikte på innhenting av tilbod på fjellsprengingsarbeida. Førebels oppstart for fjellarbeid er juni 2017.

Nytt avløpsreinseanlegg på Ågotnes. Fjell kommune har moteke klage på reguleringsplanen, og er oversendt til Hordaland fylkeskommune for vurdering av klagen. Vidare har FjellVAR hatt ute anbod på prosessanlegg, som overskrider budsjettet i handlingsplanen. Det er under utarbeiding nytt forslag, med redusert kapasitet (frå 8 000 PE til 5 000 PE), med moglegheit for utviding seinare.

I samband med etablering av fortau frå hovudvegen til Skårane/Vindenes vart det også lagt ned vassleidninger. Prosjektet er fullført.

Prosjektet omfattar nye vassleidningar frå Møvik til Syltøy, Lokøy og Flogøy. I prosjektet ligg og utsleppsleidning frå Møvik. Arbeidet er fullført.

Prosjektet er fullført.

Prosjektet blei fullført og tatt i bruk i 2012.

Sjøleidningen til Bildøyna og Åttringen er fullført. Ny pumpestasjon ved Åttringen blei tatt i bruk sommaren 2016.

Ny pumpestasjon i Apalvågen og ny leidning til skulen. Avlaupet blir då ført  vidare til nytt reinseanlegg på Møvik. Fullført.

Leidningane til høgdebassenget er for små og må skiftast ut. Fullført.

Arbeidet er fullført og tatt i bruk august 2013. Saman med ny vassleidning i Fjæreidepollen er no vassforsyningskapasitet monaleg auka i den nordre del av Fjell kommune.

Spleiselag mellom FjellVAR, Fjell kommune og Statens vegvesen. Fjell kommune styrer framdrifta. Vegen må utvidast og det må lagast ny reguleringsplan.

Fullført sommaren 2015.

Prosjektet er fullført.

Ny avløpsleidning frå Sartorområdet, tunnel til sjøfronten og vidare til Foldnes. I tillegg er pumpestasjonen på Straume oppgradert med nye pumper. Pågår opprydding av avløpssituasjonen på Straumsfjellet som skal førast ned til ny pumpestasjon i Arefjord. Ny avløpsleidning blir lagt i frå Arefjord-Storskaret i samarbeid med Statens vegvesen.Pågår arbeid i samband med ny veg Arefjord-Storskaret. Det er også lagt ned ny vassleidning i tunnelen mellom Sjøfronten og via sjakt og opptil Foldnesvegen. Fullført.

Deler av arbeidet er fullført, blir delt inn i etapper.

Første byggjetrinn fullført. Pågår prosjektering for del II.

Dette er hovudvassleidningen frå Kørelen til Bildenuten. Deler av leidningen vil bli lagt i samband med utbygging av Blommen/Kolltveit (Blommen - Kolltveit skule). Våren 2017 vil arbeidet med framføring av vassleidning frå Ekren til Trengereid starte opp. 

Må sjåast i samanheng med nytt avløpsreinseanlegg og er ikkje starta opp.

Prosjektet heng saman med nytt hovudreinseanlegg avløp, og er ikkje starta opp.

Vassleidningar er lagt ned i turvegen mellom Foldnes og Hjelteryggen, og bygging av sjølve høgdebassenget. Bassenget er klart til å fylle vatn i, men pga kollaps på eit tilsvarende basseng i Hammerfest er arbeidet innstilt inntil årsaken er fastlagt.

Eksisterande avløpsreinseanlegg på Morland er tatt ut av drift. Avløpet blir nå ført til Kolltveit og vidare til Våge. Arbeidet er fullført.

Prosjektet heng saman med nytt hovudreinseanlegg avløp, og er ikkje starta opp.

Prosjektet er ikkje starta opp.

Første byggetrinn er prosjektert (avløpsleidning til sjø) og anbodskonkurranse gjennomført. FjellVAR AS vil ha avklart om det samstundes skal leggast ned ny vassleidning frå Ekren.

Prosjektering av ny vassleidning Storskare - Arefjord er fullført. Byggestart avhengig av Statens vegvesen. Avløpsleidning er planlagt ført til Valen i sjø.

Anleggsarbeida byggetrinn 1 er fullført våren 2014. I første omgang vil ein føre avløpet ned til slamavskiller ved sjøen, som på sikt skal byggast om til pumpestasjon og leie avløpet til nytt hovudreinseanlegg på Ågotnes (byggetrinn 2). 

Prosjektering nesten fullført. Dersom utbyggar startar opp med vegen kan dette arbeidet starte opp i mai 2017.

Vassleidning til Turøyna og Misje er ferdigstilt.

Det er inngått utbyggingsavtale mellom Fjell kommune, utbyggar og FjellVAR AS om legging av leidning til Søre Bjorøy. Etappe 1 er fullført.

Vannleidning. Ferdig sommeren 2017.

Ny vassleidning til Geitanger lagt i 2016.